سید میلاد
طهماسبی
کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی
کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی
رشته‌ی تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار
تلفن:
1972
رضا
تيكني
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی
دانشیار
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی
تلفن:
1971