رضا
تيكني
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 1971
شماره اتاق: r_tikani@cc.iut.ac.ir