آئین‌نامه‌، بخشنامه و شیوه‌نامه‌های مرتبط با این دفتر را از جدول زیر دریافت نمایید.

 

ردیف عنوان دانلود
1 چارچوب تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی
2 بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه‌ریزی درسی به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی
3 بخشنامه اجرایی تفویض اختیار بازنگری و تدوین برنامه ریزی درسی
4 شرایط ایجاد رشته‌ی تحصیلی جدید
5 آيين نامه واگذاری اختيارات به دانشگاه‌ها
6 آئین‌نامه راه‌اندازی و ارزشیابی دوره‌های دکتری تخصصی در سال 97