جدول برنامه درسی

منظور از "جدول برنامه درسی" جدولی است که در آن چارچوب كلی برنامه دروس یك رشته به طور كلی و سپس به تفكیك نوع درس (پایه، تخصصی و..) بر اساس شماره درس، نام درس، تعداد واحد، پیشنیازها و هم نیازها ارائه شود. این جدول دروس برای هر مقطع متفاوت است كه جهت سهولت و تهیه یكنواخت این جدول، از فایل‌های بخش ذیل استفاده شود.

فرآیند ایجاد و یا فعال‌سازی دروس هر رشته، زمانی شروع شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد كه ابتدا جدول برنامه درسی آن مطابق آئین‌نامه "چارچوب تدوین و بازنگری برنامه درسی " شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت عتف مورخ 16 /3 /94 تصویب شود.

مراحل درخواست

  1. تكمیل فرم جدول برنامه درسی مربوطه
  2. ارسال نامه از طریق اتوماسیون به دفتر برنامه‌ریزی آموزشی توسط معاون آموزشی، یا سرپرست تحصیلات تكمیلی و یا روسای مراکز با پیوست فایل تكمیل شده برنامه درسی رشته مربوطه
  3. بررسی درخواست‌های دروس كارشناسی در كمیته بررسی مسائل آموزشی و تصویب آن در شورای آموزشی
  4. بررسی و تصویب درخواست‌های دروس تحصیلات تكمیلی دركمیته برنامه‌ریزی تحصیلات تكمیلی

 نكات قابل توجه

به ‌منظور تسهیل در تأیید و بررسی ارائه جدول برنامه درسی دوره، لحاظ نمودن این موارد در جهت تكمیل آن الزامی است:

  1. مشخصات دروس ارائه شده (شماره درس، نام درس، واحد، پیشنیاز و هم‌نیاز) در جدول، حتما منطبق با مشخصات ثبت شده آن دروس در سیستم گلستان باشد.  
  2. نام فایل ارسالی در اتوماسیون جدول برنامه درسی رشته باشد.
  3. چنانچه در هر یک از جداول دروس برنامه درسی، دروسی وجود دارد که دانشجو باید از بین آن‌ها یک یا چند درس را بگذراند. لطفا با درج ستاره و ذكر توضیح در پایین جدول مربوطه مورد تأكید قرار گیرد.  
  • برای دریافت فرم جدول برنامه درسی دوره كارشناسی، اینجا كلیك كنید.
  • برای دریافت فرم جدول برنامه درسی دوره كارشناسی ارشد، اینجا كلیك كنید.
  • برای دریافت فرم جدول برنامه درسی دوره دكتری، اینجا كلیك كنید.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی